Terms of purchase - Kjøpsbetingelser

Generally - Generelt
These specified terms regulate the customer's use of goods and services provided by the seller, hereinafter referred to as the seller. These terms apply to all sales from the seller unless otherwise agreed in writing between the parties.

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Prices and delivery - Priser og levering
Prices are stated in NOK and include VAT, currently 25% unless otherwise stated. The page is updated frequently, which guarantees that the prices are always current. The seller reserves the right to make any errors that may occur due to technical errors.

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, for tiden 25 % dersom ikke annet er angitt. Siden oppdateres ofte hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

The customer's duties - Kundens plikter
The person who is registered as a customer (18 years of age limit) with the seller, is responsible for payment of the services provided by the seller or the seller's partners in accordance with these terms. The responsibility also includes others' use of the customer's access, including unauthorized use, as long as it cannot be demonstrated that unauthorized use is made possible through negligence on the part of the seller.

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Complaint - Reklamasjon
Before reporting a defect to the seller, the customer should investigate whether the defect is due to circumstances on the customer's side. If the customer can prove that the product does not work as the seller has described it to do, the customer must report this to the seller so that the seller can implement remedial measures. The customer loses his right to claim a defect if he does not notify the seller within a reasonable time after he discovered or should have discovered the defect.

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Help - Hjelp
The seller shall, as soon as possible after becoming aware of a defect in the product delivered by the seller, take measures to rectify the defect. If the customer on his own initiative implements measures to remedy the defect beyond what may have been agreed with the seller, the seller does not pay these expenses.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Withdrawal period - Angrefrist
The Act only applies to consumer purchases. The return costs are borne by the consumer (cf. the Right of Withdrawal Act § 15 first paragraph).

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Extraordinary conditions - Ekstraordinære forhold
The seller is only responsible for losses for the item, if errors or defects have been proven. However, this does not apply if the seller proves that the defect is due to circumstances beyond the seller's control, and which the seller could not reasonably be expected to avoid or overcome the consequences of. The seller is not responsible for indirect losses as a result of defects unless the loss is caused by gross negligence or intent on the part of the seller. In the case of consumer purchases, the terms cannot be worse than the terms in the law, cf. Act on Consumer Purchases of 2002-06-21 no. 34.

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Change in the terms - Endring i vilkårene
Seller reserves the right to change these terms, including as a result of changes in legislation.

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Is the seller prevented from delivering or making a compulsory delivery or does such a delivery obligation become unreasonably burdensome as a result of a labor dispute or any other circumstance when the parties cannot control it such as fire, war, mobilization or unforeseen military summonses of similar scope, requisition, seizure , currency restrictions, riots and riots, shortage of means of transport, general shortage of goods, reduction in the supply of power, as well as deficiencies or delays in deliveries from subcontractors or manufacturers as a result of such circumstances referred to in this section, the seller is exempt from all other liability than in complaints and credit it to the defective item's associated purchase price.

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Duty of confidentiality - Taushetsplikt
All customer information is handled with great discretion and will under no circumstances be passed on to outsiders.

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Payment - Betaling
Witchfamily can demand payment for the item from the time it is sent from the seller to the buyer. If the buyer uses a credit card or debit card when paying, the seller can reserve the purchase price on the card when ordering. The card will be charged on the same day as the item is sent. When paying with an invoice, the invoice to the buyer is issued when the item is shipped. The payment deadline is stated on the invoice and is a minimum of 14 days from receipt. Buyers under the age of 18 cannot pay with a subsequent invoice.

Witchfamily kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Delivery - Levering
Delivery takes place when the buyer, or his representative, has taken over the thing. If the delivery time is not stated in the order solution, the seller must deliver the item to the buyer without undue delay and no later than 30 days after the order from the customer. The item must be delivered to the buyer unless otherwise agreed between the parties.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Right of withdrawal - Angrerett
Unless the agreement is exempt from the right of withdrawal, the buyer may cancel the purchase of the item in accordance with the Right of Withdrawal Act. The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days from the deadline begins to run. The deadline includes all calendar days. If the deadline ends on a Saturday, public holiday or public holiday, the deadline is extended to the nearest working day. The cancellation deadline is considered complied with if notification is sent before the expiry of the deadline. The buyer has the burden of proving that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing (right of withdrawal form, e-mail or letter).

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

The cancellation period begins to run: • When purchasing individual items, the cancellation period will run from the day after the item (s) is received. • If a subscription is sold, or the agreement involves regular delivery of identical goods, the deadline runs from the day after the first shipment is received. • If the purchase consists of several deliveries, the cancellation period will run from the day after the last delivery has been received.

Angrefristen begynner å løpe: • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
 
The withdrawal period is extended to 12 months after the expiry of the original deadline if the seller does not state before the conclusion of the agreement that there is a right of withdrawal and a standardized withdrawal form. The same applies in the event of lack of information on terms, deadlines and procedures for exercising the right of withdrawal. If the trader provides the information during these 12 months, the cancellation period still expires 14 days after the day the buyer received the information.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
 
When using the right of withdrawal, the item must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days from notification of use of the right of withdrawal has been given. The buyer covers the direct costs of returning the item, unless otherwise agreed or the seller has failed to state that the buyer will cover the return costs. The seller cannot set a fee for the buyer's use of the right of withdrawal.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
 
The buyer can try or test the item in a responsible manner to determine the item's nature, properties and function, without the right of withdrawal lapse. If testing or testing of the item goes beyond what is justifiable and necessary, the buyer may be responsible for any reduced value of the item.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
 
The seller is obliged to repay the purchase price to the buyer without undue delay, and no later than 14 days from the seller was notified of the buyer's decision to exercise the right of withdrawal. The seller has the right to withhold payment until he has received the goods from the buyer, or until the buyer has submitted documentation that the goods have been returned.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Delay and non-delivery - the buyer's rights and deadline for reporting claims
Forsinkelse og manglende levering
- kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

If the seller does not deliver the goods or delivers them too late in accordance with the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase price, demand fulfillment. / or demand compensation from the seller.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
 
In the event of a claim for default rights, the notification should, for evidentiary reasons, be in writing (eg e-mail).
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 
• Fulfillment - Oppfyllelse
The buyer can maintain the purchase and demand fulfillment from the seller. However, the buyer can not demand fulfillment if there is an obstacle that the seller can not overcome, or if fulfillment will entail such a great inconvenience or cost for the seller that it is significantly disproportionate to the buyer's interest in the seller fulfilling. Should the difficulties disappear within a reasonable time, the buyer can still demand fulfillment.
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
 
The buyer loses his right to demand fulfillment if he or she waits unreasonably long to advance the claim.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 
• Cancellation- Heving
If the seller does not deliver the goods at the time of delivery, the buyer shall encourage the seller to deliver within a reasonable additional deadline for fulfillment. If the seller does not deliver the item within the additional deadline, the buyer can cancel the purchase.
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
 
However, the buyer can cancel the purchase immediately if the seller refuses to deliver the item. The same applies if delivery at the agreed time was decisive for the conclusion of the agreement, or if the buyer has informed the seller that the time of delivery is decisive.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
 
If the item is delivered after the additional deadline set by the consumer or after the time of delivery that was decisive for the conclusion of the agreement, the claim for cancellation must be made within a reasonable time after the buyer became aware of the delivery.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

•  Replacement - Erstatning
The buyer can claim compensation for a small loss due to the delay. However, this does not apply if the seller proves that the delay is due to an obstacle beyond the seller's control which could not reasonably have been taken into account at the time of the agreement, avoided, or overcome the consequences of.
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Lack of the item - the buyer's rights and complaint deadline
Mangel ved  varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist


If there is a defect in the item, the buyer must within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered, notify the seller that he or she will invoke the defect. The buyer has always complained in time if it happens within 2 months. from the deficiency was discovered or should have been discovered. Complaints can be made no later than two years after the buyer took over the item. If the product or parts of it are intended to last significantly longer than two years, the complaint period is five years.
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
 
If the item has a defect and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in the Consumer Purchases Act, Chapter 6, withhold the purchase price, choose between correction and re-delivery, demand a price reduction, demand the agreement terminated and / or demand compensation from the seller.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

 
Complaints to the seller should be made in writing.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 
• Correction or re-delivery - Retting eller omlevering
The buyer can choose between claiming the defect or correcting the delivery of similar items. The seller may nevertheless oppose the buyer's claim if the execution of the claim is impossible or the seller causes unreasonable costs. Correction or re-delivery must be made within a reasonable time. The seller is in principle not entitled to make more than two remedial attempts for the same defect.
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 
• Price reduction - Prisavslag
The buyer can demand a suitable price reduction if the item is not corrected or returned. This means that the ratio between reduced and agreed price corresponds to the ratio between the value of the item in defective and contractual condition. If there are special reasons for it, the price reduction can instead be set equal to the significance of the defect for the buyer.
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


TERMS OF SALE FOR CONSUMER PURCHASES OF GOODS OVER THE INTERNET
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

 
• Cancellation If the item has not been repaired or returned, the buyer can also cancel the purchase when the defect is not insignificant.
• Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Conflict resolution - Konfliktløsning
Complaints are addressed to the seller within a reasonable time, cf. points on the topic. The parties shall endeavor to resolve any disputes amicably. If this does not succeed, the buyer can contact the Consumer Council for mediation. The Consumer Council is available on telephone 23 400 500 or www.forbrukerradet.no.
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkter om temaet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.